Õppekorralduse alused

Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ (registrikood 11019511) on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 180457).

Õppekorralduse aluste koostamisel oleme lähtunud täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis sätestatust. Käesolev dokument täpsustab õppija ja Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ vahelisi lepingulisi suhteid koolitusteenuse osutamisel.

Üldsätted

Avatud koolituste puhul on koolituse korraldajaks alati Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ. Tellimuskoolituste puhul võib õppetöö korraldajaks vastavalt lepingule olla Juhatuse Kompetentsikeskus või koolituse tellija.

Õppetöö toimub õppekava alusel. Õppekavas on esitatud õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid, õpingute alustamise tingimused (kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel), õppe kogumaht (auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal), õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldus, õppematerjalide loend (kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid), lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid ning koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppetöö ajalise mahu arvestuse ühik on akadeemiline tund (45 min.). Õppetöö toimub kontaktõppena või veebikeskkonnas. Koolituse koht teatatakse koolituse kirjelduse juures.

Õppetöö ja sellega seotud suhtlus toimub eesti keeles.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Avatud grupikoolitustele saab registreeruda Juhatuse Kompetentsikeskuse kodulehel www.juhatus.ee ning koolitusel osalemiseks tuleb täita koolituse kirjelduse juures avatav registreerimisvorm, mis õppija poolt täidetuna edastatakse automaatselt aadressile info@juhatus.ee. Registreerudes kinnitab õppija, et on tutvunud õppekorralduse alustega ja täidetud registreerimisvormi saatmine on käsitletav teenuse osutamise lepingu sõlmimise hetkena. Juhatuse Kompetentsikeskus saadab e-kirjaga kinnituse, et osalemissoov on kätte saadud.

Koolitusgruppi pääsemine otsustatakse registreerumise ja õppetasu maksmise järjekorra alusel.

Juhatuse Kompetentsikeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta. Sellest teatatakse osalejatele hiljemalt 3 tööpäeva enne plaanitud koolituse algust ja õppetasu tagastatakse kogu ulatuses.

Õppija koolituselt eemaldamise ja koolitusgrupist väljaarvamise otsustab koolitaja juhtumipõhiselt ning seda rakendatakse juhul, kui õppija käitumine on ebaeetiline, õigusvastane või teisi õppijaid ja koolitajat häiriv.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Koolituse kirjelduses on märgitud koolituse maksumus ja registreerumisel saadame e-postiga arve, mille alusel saab makse sooritada. Koha koolitusgrupis tagab makstud õppetasu.

Kui õppetasu on makstud, kuid õppija ei saa või ei soovi koolitusel osaleda, tuleb saata vastav teade ja taotlus õppetasu tagastamiseks aadressile info@juhatus.ee.  Kui taotlus on edastatud vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust, tagastab Juhatuse Kompetentsikeskus 100 % õppetasu. Vähemalt 5 tööpäeva varem edastatud teate puhul tagastame 50 % õppetasust. Lühema etteteatamisaja puhul õppetasu tagastamisele ei kuulu.

Kui koolitaja haigestumise või muu mõjuva põhjuse tõttu jääb koolitus ära, teavitab Juhatuse Kompetentsikeskus õppijaid sellest esimesel võimalusel ning pakub välja uue kuupäeva koolituse toimumiseks. Kui pakutud uus aeg ei sobi, tagastatakse õppijale ära jäänud koolituse õppetasu.

Juhatuse Kompetentsikeskusel on õigus pakkuda õppijate motiveerimiseks ja teenuste tutvustamiseks koolitustele ka tasuta õppekohti. Tasuta õppekoha saamiseks vajalikest tegevustest ja tingimustest teavitatakse õppijaid isiklikult või kodulehe www.juhatus.ee  või Juhatuse Kompetentsikeskuse Facebooki konto vahendusel.

Muud tingimused

Õppijal ei teki koolitusel osalemisega isiklikke ega varalisi õigusi koolituse ega seal kasutatud õppematerjalide autoriõigustele.  Koolituse salvestamine, koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine on lubatud üksnes Juhatuse Kompetentsikeskuse kirjalikul loal. Koolituse formaadi, selle üksikute osade või õppematerjalide kasutamiseks oma majandus- ja kutsetegevuses tuleb eelnevalt sõlmida litsentsileping.

Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ ja õppija eriarvamused ja vaidlused lahendame eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu ületada läbirääkimistega, lahendab vaidluse Harju maakohus.

Palju õnne! Oled üks vähestest, kes loeb dokumendi ka läbi enne nõusolekute andmist. Avaldame kiitust ja premeerime 10%-lise hinnasoodustusega. Selle saamiseks lisa registreerumisvormis oma nime taha sulgudesse märge – terane ja nutikas.